Szanowni Państwo,

Wojewoda Świętokrzyski został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów do koordynowania zadania polegającego na zbudowaniu szpitala tymczasowego, który powstaje w celu ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów, w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19. W ramach tego zadania zbierane są dane osobowe osób, które zechcą się poddać procesowi rekrutacji w wyznaczonym do tego celu szpitalu.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1; sprostowanie: Dz.U. L 127 z 23.5.2018, s. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Świętokrzyski, z siedzibą przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce;
 • z Inspektorem ochrony danych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach można się skontaktować za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki): /SUWKielce/SkrytkaESP, poczty elektronicznej na adres: iod@kielce.uw.gov.pl lub listownie na podany w punkcie 1 adres, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 1. zapewnienia skutecznego procesu rekrutacji dla szpitala, a także dla innych placówek ochrony zdrowia zajmujących się leczeniem COVID-19;
 2. realizacji Pani/Pana praw wynikających z art. 15 – 22 Rozporządzenia;

na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781),
 3. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164);
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie ich jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a niepodanie takich danych osobowych uniemożliwi jej przeprowadzenie.
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach oraz inne podmioty prowadzące działania związane z walką z epidemią, jeśli zostanie podjęta decyzja o potrzebie kadrowego wzmocnienia takich podmiotów,
 2. organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 3. podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku, gdy Wojewoda Świętokrzyski powierzył takiemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy,
 • okres przechowywania przez Wojewodę Pani/Pana danych osobowych nie będzie dłuższy niż sześć miesięcy.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • ma Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa (w przypadkach, o których mowa w art. 20 Rozporządzenia),
 3. żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 4. usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania przez Wojewodę Świętokrzyskiego władzy publicznej,
 5. sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 Rozporządzenia,
 7. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na podany w niniejszej klauzuli informacyjnej adres kontaktowy do inspektora ochrony danych osobowych lub listownie na adres siedziby Wojewody;
 • dotyczące Pani/Pana decyzje nie są oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu;
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

© Copyright - Cadea